ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «КДЕМЗ»

(код за ЄДРПОУ 19130857)

            Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05.04.2017р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

            Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

            Проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Пшеченко О.Г. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь – 15 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання – 3 хвилини. Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос (крім кумулятивного голосування).

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

            Проект рішення: взяти до відома звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

            Проект рішення: взяти до відома звіт  наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.

            Проект рішення: взяти до відома Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та затвердити висновок ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

            Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

            Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

            Проект рішення:

1. Суму прибутку в розмірі 5 %, а саме 180,6 тис.грн., направити до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України.

      2. Суму прибутку в розмірі 602 тис.грн. направити на виплату дивідендів.

            3. Суму прибутку в розмірі 2 829,4 тис грн. залишити нерозподіленою.

            4. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію у сумі 0,043 грн. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему.

9. Зміна типу Товариства.

            Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Зміна найменування Товариства.

            Проект рішення: змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» на «Приватне акціонерне товариство «Київський дослідно-експериментальний механічний завод», скорочене найменування - з «ПАТ «КДЕМЗ» на «ПрАТ «КДЕМЗ».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

            Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

12. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та вчинення дії, пов’язаних з державною реєстрацію.

            Проект рішення: Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13. Визнання таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійну комісію», внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції інших внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійну комісію». Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Манойло Г.В., Михайлова О.М., Рожка А.М.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

            Проект рішення:

            1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

            2. Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв  члени Наглядової ради не отримують.

            3. Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

            Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства Коваль В.М., Волошиної Л.Р., Дмитренко Л.В.

          Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 05.04.2017 р. з 9 годин 00 хвилин до 9 годин 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

            Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 30.03.2017 р.

У разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

            Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет голови правління Товариства, у робочі дні, у робочі години з 9 до 16 години;  у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном  (044)463-66-79. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

2016 р.

попередній

2015 р.

Усього активів

100 201

96 031

Основні засоби

913

1 064

Інвестиційна нерухомість

84 551

78 855

Незавершені капітальні інвестиції

0

0

Запаси

743

1 027

Сумарна дебіторська заборгованість

3 557

2 768

Грошові кошти та їх еквіваленти

6 620

8 443

Нерозподілений прибуток (збиток)

29 887

25 116

Власний капітал

86 180

82 724

Статутний капітал

3 500

3 500

Довгострокові зобов'язання

11 082

11 427

Поточні зобов'язання

2 939

1 880

Чистий прибуток (збиток)

3 612

5 116

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 000 000

14 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

22

           

Наглядова радаСоздание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа